LEGIA AKADEMICKA

STUDENCI LEGII AKADEMICKIEJ W 10 BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ W ŚWIĘTOSZOWIE.


Aktualności

LEGIA AKADEMICKA

Podczas wizyty nasi studenci z Legii Akademickiej w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie mieli możliwość skorzystania z symulatora Śnieżnik oraz przećwiczyli niezbędne elementy topografii jak również poznali zasady łączności wojskowej, która jest niezbędna w funkcjonowaniu Kawalerii. Dodatkowo podczas wizyty odbyły się ćwiczenia praktyczne, takie jak: rzut granatem ćwiczebnym oraz samodzielne rozkładanie broni. Po zajęciach praktycznych odbyła się wizyta w parku maszyn, gdzie studenci mieli możliwość zapoznania się pojazdami oraz ich parametrami.


Zdjęcia https://www.facebook.com/10BKPanc/posts/1576367902560568

ZAJĘCIA LEGII AKADEMICKIEJ

Zobacz nagranie z IV edycji Legii Akademickiej

LEGIA AKADEMICKA

MODUŁ PODSTAWOWY ORAZ MODUŁ PODOFICERSKI

Szanowni Kandydaci,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy


kolejny raz została wybrana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do organizacji programu
"Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej".


Zainteresowanym przypominamy, że do programu przystąpić mogą studenci:
- studiów pierwszego stopnia,
- studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

z KAŻDEJ uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie.
Zapraszamy do udziału w dwóch modułach : module podstawowym oraz module podoficerskim.

 

Rekrutacja trwa do 23 marca 2021 (termin nieprzekraczalny)!


Zgłoszenia do programu odbywają się z wykorzystaniem - link - formularza internetowego

 

Dodatkowo WNIOSEK do programu, po jego wypełnieniu, należy: własnoręcznie, czytelnie podpisać i dostarczyć do pokoju nr 3 budynek A (Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych) lub wypełniony wniosek można wysłać na adres: PWSZ im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a 59 - 220 Legnica z dopiskiem Legia Akademicka.

Wniosek musi zostać dostarczony przed dniem 20 marca 2021

Wniosek do programu znajduje się pod linkiem: pobierz plik

Wszelkie zapytania proszę kierować pod adres : legiaakademicka@pwsz.legnica.edu.pl

 

Szczegóły projektu

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów ?Legia Akademicka". Organizatorem części teoretycznej modułu podstawowego i podoficerskiego szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie. Obecnie trwa IV edycja programu. W tym roku pojawi się dodatkowo moduł oficerski, który w całości razem z częścią teoretyczną zrealizuje Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Teoria i praktyka

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP.
Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Szeregowi oraz starsi szeregowi rezerwy aplikujący na sam moduł podoficerski nie muszą realizować zajęć teoretycznych. Kursanci modułu oficerskiego muszą po zakwalifikowaniu się zrealizować zajęcia e-learningowe.

Studenci realizujący moduł podstawowy oraz podoficerski po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej - uzyskanie statusu szeregowego rezerwy.

Moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) - uzyskanie statusu podoficera rezerwy.

 

NASZE DOŚWIADCZENIA - otwórz prezentację z poprzedniej edycji Legii Akademickiej

LEGIA AKADEMICKA

 

 

MODUŁ OFICERSKI

 

MODUŁ OFICERSKI LEGII AKADEMICKIEJ 2020/2021
MASZ CZAS NA WYSŁANIE DOKUMENTÓW TYLKO DO 28 LUTEGO!


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w marcu.

W tegorocznej edycji programu Legia Akademicka pojawi się dodatkowo moduł oficerski.

Moduł oficerski będzie składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie.

Łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych.
Studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów.

Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie nabywać będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce.
Ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.

Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra.

Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące. W module oficerskim mogą uczestniczyć absolwenci trzech poprzednich edycji, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski.

Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

O przyjęciu do programu decydować będzie komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", a jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych.

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji Nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).

Aby zgłosić swoją kandydaturę, musisz:
1. Uzupełnić wniosek (do pobrania).
2. Do wniosku dołączyć oświadczenie RODO (do pobrania) oraz kopie dokumentów potwierdzających Twoje dodatkowe kompetencje - oryginały do wglądu zabierz ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Zgromadzoną dokumentację wysłać na adres:
Biuro do spraw Programu ?Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
ul. Dymińska 13,
00-909 Warszawa
z dopiskiem WNIOSEK - LEGIA AKADEMICKA

Kryterium oceny nadsyłanych kandydatur do pobrania - ankieta

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składa z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 51 dni, z których 40 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych.


W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 11 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce.


Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu. Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego oraz dostarczeniu dyplomu magistra każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy


Rejonizacja WKU w województwie dolnośląskim - pobierz plik


Kwalifikacja zdrowotna dla kobiet - pobierz plik

Wniosek do Legii Akademickiej - pobierz plik

Wniosek można składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Budynek A pokój 3.

Wniosek należy wypełnić tylko dużymi literami.

 

zobacz klauzulę RODO - pobierz plik

 

ZADAJ pytanie - odpowiemy: - legiaakademicka@pwsz.legnica.edu.pl

 

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW ? LEGIA AKADEMICKA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej przywróciło ideę ochotniczego szkolenia studentów w ramach ?Legii Akademickiej". Uruchomiony przez MON program skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną - realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rozpoczęcie III naboru zgłoszeń do projektu ?Legia Akademicka" (w roku akademickim 2019/2020).

Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowyc oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW ? LEGIA AKADEMICKA

OPIS PROJEKTU

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny - przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe - część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

Za dzień szkolenia poligonowego student - ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł.

-  moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student otrzyma - jak dla starszego szeregowego 107,67 zł,
Za dzień szkolenia poligonowego student otrzyma - jak dla kaprala rezerwy 118,62 zł.

Program przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego, a w takim wypadku, absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmie postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.


Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego.

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW ? LEGIA AKADEMICKA

ciekawe linki

Facebook, Twitter

 

Maile kierowane na powyższy adres proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać kierunek, nazwę uczelni


Pytania i odpowiedzi:

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
Aby przystąpić do programu, kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych
- mieć obywatelstwo polskie,
- być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
- posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową, być niekaranym,

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Aby przystąpić do programu Legii Akademickiej, najpierw należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony LA i złożyć (wypełniony drukowanymi literami) w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, budynek A pokój 3.

ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA LA DOTYCZY STUDENTÓW, którzy zgłosili się do programu "Legia Akademicka" i posiadają:

- zaświadczenia wydane przez dyrektorów szkół średnich, potwierdzające zaliczenie przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach realizowanego przez MON programu "Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych;

- studenci, będący żołnierzami rezerwy (szeregowi rezerwy i starsi szeregowi rezerwy), którzy przed rozpoczęciem studiów odbyli czynną służbę wojskową;

PO OTRZYMANIU KARTY POWOŁANIA NA ĆWICZENIA Z POWODÓW RODZINNYCH MUSZĘ ZREZYGNOWAĆ ZE SZKOLENIA. KOGO I KIEDY MUSZĘ O TYM POINFORMOWAĆ?

Legia Akademicka jest ochotniczą formą przeszkolenia wojskowego, zatem po otrzymaniu karty powołania student może zrezygnować ze szkolenia, przed wcieleniem oraz w trakcie trwania szkolenia W tym celu, w terminie 14 dni od daty otrzymania karty powołania, student musi złożyć pisemny wniosek o wycofanie karty powołania w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej co do miejsca jego zamieszkania Po upływie 14 dni, w momencie uprawomocnienia się karty powołania, która jest decyzją administracyjną, pisemny wniosek o jej wycofanie student musi złożyć do szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego dla miejsca jego zamieszkania W trakcie szkolenia student, chcący zrezygnować ze szkolenia, składa pisemny wniosek do dowódcy jednostki wojskowej lub komendanta centrum szkolenia, w których odbywa ćwiczenia wojskowe.

GDZIE I KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE? KTO JE PROWADZI?
Zajęcia praktyczne będą prowadzone w wybranych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkoleniowych Sit Zbrojnych RP Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem kwalifikacji żołnierzy zawodowych oraz szkoleniem kandydatów na żołnierzy zawodowych

CZY PRACODAWCA MUSI UDZIELIĆ Ml URLOPU NA CZAS SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ?
Studentom pracującym, na czas powołania na ćwiczenia wojskowe, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Szczegółowe uprawnienia żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz obowiązki pracodawców reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku w sprawie powszechnego obowiązku obrony RP.

CZY ZA SZKOLENIE PRAKTYCZNE OTRZYMAM WYNAGRODZENIE?
Dzienna stawka uposażenia studenta odbywającego ćwiczenia wojskowe wynosi
dla szeregowego rezerwy - 104,03 zł,
dla starszego szeregowego - 107,67 zł,
dla kaprala rezerwy - 118,62 zł.
Wynagrodzenie to nie jest wliczane do dochodu i jest nieopodatkowane.

CZY PODCZAS SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W JEDNOSTCE WYDAWANE SĄ PRZEPUSTKI, ŻEBY POJECHAĆ DO DOMU?
Sprawę wydawania studentom przepustek podczas odbywania ćwiczeń wojskowych szczegółowo precyzuje .Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP', W uzasadnionych przypadkach losowych studentowi przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze od 3 do 5 dni, Żeby otrzymać urlop okolicznościowy, żołnierz musi złożyć pisemny wniosek do dowódcy danej jednostki wojskowej lub komendanta centrum szkolenia.

JAKIE WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I UMUNDUROWANIE OTRZYMAM NA SZKOLENIU PRAKTYCZNYM?
Każdy student na szkoleniu praktycznym otrzyma m.in. komplet umundurowania polowego, broń, hełm, odzież ochronną, kamizelkę taktyczną.