Informacje podstawowe

ZOBACZ ULOTKĘ

 

Szanowni studenci!

Uprzejmie informujemy, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe im. Witelona w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych oraz Biuro dla studentów niepełnosprawnych. Podstawowym celem ich działania jest zwiększenie dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnością oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy pomocy dla studentów niepełnosprawnych

1. Do 10 października czekamy na wnioski od studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy są zainteresowani:

- dodatkowym lektoratem z języka obcego,
- zajęciami rekreacyjno – sportowymi dostosowanymi do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
- innymi zajęciami o charakterze uzupełniającym lub wyrównawczym, z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom  niepełnosprawnym,
- pomocą asystenta dydaktycznego (dotyczy studentów z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności).

2. Każdy student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, szczegóły tutaj.

3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może ubiegać się o prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie dostosowanej do jego indywidualnych możliwości a także do korzystania ze sprzętu wspomagającego proces kształcenia.

Jak otrzymać wsparcie

Student z orzeczoną niepełnosprawnością, który chce skorzystać ze wsparcia, o którym mowa w punkcie 1, powinien zarejestrować się w Biurze ds. studentów niepełnosprawnych poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego oraz wniosku, do którego należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat innych form pomocy dla studentów z orzeczona niepełnosprawnością oraz zasady przyznawania i wstrzymywania tej pomocy znajdują się w regulaminie.

W celu lepszego poznania potrzeb studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, oczekiwań jakie wiążą ze studiami na naszej Uczelni oraz problemów na jakie napotykają, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Biura dla studentów niepełnosprawnych.

Terminy składania wniosków

Ustala się dwa podstawowe terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia, o którym mowa w punkcie 1:
- na cały rok akademicki lub na semestr zimowy - do 10 października każdego roku,
- na semestr letni - do 28 lutego każdego roku.

Kontakt

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych na Uczelni sprawuje dr Jan Wojtaś, tel. 601 183 555. Kontakt na Uczelni we wtorki.

Biuro dla studentów niepełnosprawnych mieści się w budynku A w pokoju 131. Biuro jest czynne:

wtorek – środa od 08.00 do 12.00
czwartek – piątek od 12.00 do 15.00
tel. 76 723 22 24, 76 723 22 29
zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl, kolubakaa@pwsz.legnica.edu.pl