Informacje podstawowe

ZOBACZ ULOTKĘ

 

Szanowni studenci!

Uprzejmie informujemy, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe im. Witelona w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik ds.Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro dla Osób Niepełnosprawnych. Podstawowym celem ich działania jest zwiększenie dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnością oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy pomocy dla Osób Niepełnosprawnych

1. Do 10 października czekamy na wnioski od studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy są zainteresowani:

- dodatkowym lektoratem z języka obcego,
- zajęciami rekreacyjno – sportowymi dostosowanymi do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
- innymi zajęciami o charakterze uzupełniającym lub wyrównawczym, z modułów/przedmiotów sprawiających szczególne trudności studentom  niepełnosprawnym,
- pomocą asystenta dydaktycznego (dotyczy studentów z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności).

2. Każdy student posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, szczegóły tutaj.

3. W uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może ubiegać się o prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie dostosowanej do jego indywidualnych możliwości a także do korzystania ze sprzętu wspomagającego proces kształcenia.

Jak otrzymać wsparcie

Student z orzeczoną niepełnosprawnością, który chce skorzystać ze wsparcia, o którym mowa w punkcie 1, powinien zarejestrować się w Biurze dla Osób Niepełnosprawnych poprzez wypełnienie i złożenie kwestionariusza rejestracyjnego oraz wniosku, do którego należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat innych form pomocy dla studentów z orzeczona niepełnosprawnością oraz zasady przyznawania i wstrzymywania tej pomocy znajdują się w regulaminie.

W celu lepszego poznania potrzeb studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, oczekiwań jakie wiążą ze studiami na naszej Uczelni oraz problemów na jakie napotykają, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Biura dla Osób Niepełnosprawnych.

Terminy składania wniosków

Ustala się dwa podstawowe terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia, o którym mowa w punkcie 1:
- na cały rok akademicki lub na semestr zimowy - do 10 października każdego roku,
- na semestr letni - do 28 lutego każdego roku.

Kontakt

Funkcję na Uczelni sprawuje dr Małgorzata Buchla

Pełnomocnik  ds. studentów niepełnosprawnych

Biuro dla osób niepełnosprawnych mieści się w budynku A w pokoju 131.

 


zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl