STYPENDIUM SOCJALNE I ZWIĘKSZONE STYPENDIUM SOCJALNE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Stypendium socjalne, zwiększone stypendium socjalne w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
w roku akademickim 2021/2022

 

 

Stypendium socjalne może otrzymać student, gdy dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.
W uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z jednego z niżej wymienionych tytułów, na podstawie § 19 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów:
 • pobieranie zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • znaczny stopień niepełnosprawności członka rodziny,
 • sieroctwo,
 • tymczasowe zamieszkanie na terenie Legnicy (akademik, stancja), przy czym odległość Uczelni od miejsca stałego zamieszkania wynosi min. 40 km.

1. Terminy składania wniosków:

 • do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata stypendium w październiku,
 • do 30 września 2021 r. - wypłata stypendium w listopadzie z wyrównaniem od października,
 • w przypadku zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu tymczasowego zamieszkania na terenie Legnicy dokument potwierdzający zamieszkanie studenta w domu studenckim lub umowę najmu lokalu, student zobowiązany jest złożyć do dnia 08 października 2021 r.
 • w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wskazanych powyżej, student otrzymuje wymienione świadczenia od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.
2. Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej składają wraz z wnioskiem określonym przez Uczelnię następujące dokumenty:
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r., (brak dochodów w 2020 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy), - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,
 • zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych lub inne dokumenty zawierające informacje o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r., tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2020 r., zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłacanego podatku.
 • oświadczenia studenta i członków rodziny o wysokości innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu uzyskanych w 2020 r. - obowiązkowo składa każdy członek rodziny powyżej 18 roku życia, nawet jeśli nie uzyskał takiego dochodu,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej tych studentów i ich rodzin, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł.
 • oświadczenie studenta o przyczynach niedołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa powyżej, wraz z dokumentami potwierdzającymi źródła utrzymania rodziny.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz hektarach fizycznych ogólnej powierzchni w 2020 r.,
 • zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w 2020 r. przez rolników i domowników,
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym,
 • skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta albo inny dokument urzędowy potwierdzający ich liczbę (dotyczy osób poniżej 18 roku życia),
 • zaświadczenie o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach powyżej 18 roku życia,
 • akty zgonu rodzica,
 • akty ślubu (w przypadku małżeństw studenckich),
 • w przypadku utraty dochodu - dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2020 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2020 r.) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany,
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2021 r. - dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,
 • inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację w rodzinie studenta.
Uwaga: Student może złożyć kserokopię dokumentów, jeżeli zostały one potwierdzone notarialnie lub przez inny urząd państwowy. Kserokopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik Sekcji ds. Pomocy Materialnej podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, pod warunkiem okazania oryginału dokumentu.

3. Członkowie rodziny
1) Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców studenta, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2) Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dziecko / dzieci,
 • osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, jest wyższy lub równy 930,35 zł.
W sytuacji, gdy student nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

 

4. Stypendium nie przysługuje w przypadku:
gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz studenta od jego rodzica, stypendium nie przysługuje, chyba że:
 • rodzice dziecka nie żyją lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • student, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Uwaga: do dochodu nie wlicza się: świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych Rodzina 500+, 300 PLUS, świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można uzyskać w pok. 30 bud. A

oraz pod numerami tel. (76) 723 22 24

 

 

załączniki:

wniosek

wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

oświadczenie o przyczynach niedołączenia zaświadczenia z OPS

oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

konto

ulotka