ZAPOMOGA

Z A P O M O G I

Informujemy o możliwości otrzymania zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z § 26 Regulaminu świadczeń dla studentów, zapomoga może być przyznana studentowi który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
O przyznanie zapomogi może ubiegać się każdy student narażony na doraźne wydatki wynikające z:
1. nieszczęśliwego wypadku,
2. poważnej choroby studenta lub jego członka rodziny wymagającej zakupu kosztownych leków,
3. urodzenia dziecka,
4. śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe,
5. klęski żywiołowej (np. pożar, powódź),
6. kradzieży,
7. innych zdarzeń losowych, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomogi przyznawane są na podstawie wniosku udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami.
Wnioski o przyznanie zapomogi można pobierać i składać w pok. 30 bud. A . (tel.76/723-22-24).

wniosek

 

nr konta