Kredyty studenckie w roku akademickim 2018/2019

1. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt może również ubiegać się osoba starająca się o przyjęcie na studia od października 2018 r.

2. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany jest maksymalnie przez okres 6 lat. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim.
W roku akademickim 2018/2019 miesięczna transza kredytu wynosi:
• 600 zł - rata podstawowa,
• 800 zł albo 1000 zł - rata podwyższona,
• 400 zł - rata obniżona.
We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

 

3. W trakcie trwania umowy student może złożyć w banku wniosek
o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

4. Przy ubieganiu się o kredyt należy złożyć zaświadczenie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji (w przypadku kandydata na studia), który można uzyskać w dziekanacie wydziału. Warunkiem otrzymywania kolejnych transz kredytu będzie przedstawianie w banku, w terminach do dnia 31 października i 31 marca, ważnej legitymacji studenckiej (musi mieć termin ważności dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie).

 

5. O kredyt studencki można się ubiegać w jednym z następujących banków:
• PKO Bank Polski S.A.,
• Bank PEKAO S.A.,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
• SGB -Bank S.A.

 

6. Wniosek o udzielenie kredytu składa się w terminie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym, wybranym przez studenta banku. Do wniosku dołącza się dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku, a także dokument, o którym mowa w pkt 4.

 

7. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2 500 zł netto.

 

8. W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, studenci pozbawieni opieki rodzicielskiej oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe poręczenie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo studenci zamieszkujący na obszarze wsi mogą ubiegać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje w sprawie poręczeń BGK będzie można uzyskać w jednym z banków kredytujących.

 

9. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów, a liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

 

10. W przypadku trudności w spłacie kredytu, na wniosek kredytobiorcy, bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku. Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę pożyczki lub kredytu.

 

11. Kredyt jest umarzany w 20%, 35% lub 50% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie odpowiednio 10%, 5% lub 1% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

 

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenci mogą uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html